Návštěvní řád Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec

 • Každý návštěvník se zaplacením vstupného nebo použitím permanentního čipu dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu. S jeho obsahem je před vstupem do bazénu povinen se seznámit.

 • Pokud chce návštěvník čerpat jakékoliv zvýhodněné vstupné (senior 70 let a starší, ZTP/P, ZTP) je povinen sám a bez vyzvání předložit průkaz opravňující k čerpání slevy nebo na vyzvání obsluhy pokadny podstoupit kontrolu výšky (rozhodující kritéria: 110 a 150 cm).

 • Dětem do věku 12 let, které jdou do bazénu samostatně, je vstup zakázán. Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Dítě musí mít s sebou zdravotní průkaz pojištěnce (prokázání věku i doklad pro případ úrazu) nebo jiný doklad prokazující jeho věk!

 •  Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. část čtvrtá, § 19 odstavec 3 nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénu. Pro děti do 1 roku je vyhrazeno "Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodiči" (sobota 9 - 10 hodin). Provozovatel bazénu může vstup dětí do 1 roku umožnit i v průběhu provozní doby, a to když si je vědom, že může zajistit dodržování podmínek stanovených hygienickou vyhláškou. Umožněn je pouze a výhradně vstup do dětského bazénu. Povinnost dodržovat další podmínky stvrzuje návštěvník, který dítě do 1 roku doprovází a má za něho i v prostorách bazénů plnou zodpovědnost, svým podpisem na recepci.

 • Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. To znamená: osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních nebo jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou či osoby s chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Takový návštěvník může být pracovníkem bazénu vyzkázán z bazénů bez nároku na vrácení stupného.

 • Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

  ZTP/P, ZTP

 • Základní povinností držitelů průkazů ZTP/P a ZTP je sám a bez vyzvání předložit pracovnici pokladny (recepce) průkaz umožňující čerpat níže uvedené výhody za níže stanovených podmínek. Je nezbytné vnímat, že osoby se zdravotním omezením se pohybují ve vysoce rizikovém prostředí z pohledu bezpečnosti (kluzká podlaha, rizkové vodní prostředí).

 • Držitelé průkazů ZTP/P s sebou vždy musí mít doprovod (průvodce), který je starší než 18 let (pravidlo 1 ZTP/P + 1 doprovod). Vstup pro ZTP/P a jeho doprovod vstup je omezen na maximálně 2 hodiny za 1 den. Držitel průkazu ZTP/P, který průvodce nemá nebo průvodce není starší 18 let, nebude do prostor bazénu z důvodu bezpečnosti vpuštěn.

 • Každou 1 osobu prokazující se průkazem ZTP/P musí z důvodu bezpečnosti doprovázet 1 osoba starší 18 let bez zdravotního omezení.

 • Pro vícečetné skupiny platí z důvodu zajištění bezpečnosti pravidlo, že každá 1 osoba ZTP/P musí mít 1 osobu doprovod.

 • Bezbariérovou šatnu ve vestibulu Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec jsou přednostně oprávněni držitelé průkazů ZTP/P s doprovodem. Tento návštěvník je vždy povinen prokázat se před vstupem do šatny na recepci svým dokladem a oznámit vstup do šatny a řídit se Provozním řádem bezbariérové šatny. Držitel průkazu ZTP/P má zakázán vstup do Parní kabiny v Relaxačním bazénu a na schody k nim vedoucí (s ohledem na nebezpečný přístup - strmé schody).

  PRAVIDLA CHOVÁNÍ

 • Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek.

 • Ve všedních dnech od 7.30 do 14.00 hodin (neplatí ve dnech prázdnin) je omezena kapacita šaten z důvodu zajištění povinné školní výuky pro děti ze základních škol. V tomto čase je návštěvníkům poskytována sleva a znemožněn pohyb ve sportovním bazénu 25 m. V pánských šatnách musí návštěvníci počítat s pohybem pedagogického dozoru žáků základních škol, který je prioritně zajišťován muži (pedagogickými pracovníky), ale v případě, že škola nemůže vyslat muže (učitele), také ženami. Pedagogický dozor nesmí nechat svěřené žáky bez dozoru, proto se dozor pohybuje jak ve sprchách, tak v šatnách. Návštěvníci - muži by prioritně měli využít převlékací kabinky a v případě setkání se školní skupinou ve sprchách vyčkat na její odchod.

 • Návštěvníci bazénu jsou povinni mít s sebou plavky, které musí být čisté. Nikdy nesmí použít ke koupání oděv, ve kterém přišli. V trenýrkách, nepřiléhavých krátkých kalhotách s kapsami ("bermudách") a spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán.

 • Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou a v koupacích plenách nebo ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 • Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz - jejich uložení je možné pouze do uzamykatelných trezorků ve vestibulu hned za turnikety. Do šatních skříněk nesmí návštěvník cennosti ukládat.

 • V prostorách plaveckého areálu - zvláště pak ve sprchách, šatnách a v okolí bazénu - se návštěvníci pohybují bez běhání a tak, aby zabránili uklouznutí na mokré podlaze.

 • Neplavci nikdy nesmí zůstat bez dohledu zodpovědné osoby a po prostorách bazénů mají zákaz pohybovat se bez dozoru. Povinnost je použít nafukovací rukávky nebo jiné plavecké pomůcky, které je ochrání před utonutím. Používání plaveckého kruhu se nedoporučuje (nebezpečí vyklouznutí). V atrakci zvané „divoká řeka“ je zákaz používání plaveckých kruhů a žádné dítě do 12 let se zde nesmí pohybovat bez doprovodu dospělé osoby.

 • V prostorách bazénů je zákaz focení nebo natáčení jiných návštěvníků nebo zaměstnanců bazénu.

 • Za zajištění první pomoci na bazénu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Návštěvník je povinen o každém úrazu, který se mu v prostorách bazénu stane, informovat plavčíky. 

 • Při plné kapacitě bazénu nebo vysoké naplněnosti má personál bazénu možnost zakázat používání míčů a velkoprostorových nafukovacích pomůcek.

 • Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten z venku. 15 minut před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén (sauny), aby se stačil převléci do konce uzavírací doby. Po zavírací době je pohyb v prostorách bazénu (vestibul, sociální zázemí a další společné prostory) zakázán. 

 • S platností od 1. 1. 2023 byl z důvodu extrémního nárůstu cen energií a současně snahy provozovatele nesnižovat teplotu vody či významě nezdražovat vstupné omezen provoz vodních atrakcí takto:

Provoz tobogánu:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.30 - 19.30 hod.

pátek 9.30 - 20.45 hod.

sobota, neděle, prázdniny, svátky 10.00 - 19.45 hod.

Provoz divoké řeky:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek 15.00 - 19.30 hod.

pátek 13.00 - 20.45 hod.

sobota, neděle, prázdniny, svátky 10.00 - 19.45 hod.

 

JE ZAKÁZÁNO

 • křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby

 • simulovat tonutí, potápět se na výdrž

 • ohrožovat svým chováním nebo používanými hračkami (např. tvrdý míč) zdraví dalších návštěvníků bazénu.

 • skákat z podélných stran bazénů

 • bezdůvodné volání o pomoc

 • plivat na podlahu, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu

 • kouřit, brát s sebou do prostor bazénů ostré a skleněné předměty

 • žvýkat zvýkačky ve vodě a odhazovat je v prostorách bazénu nebo do vody.

 • Nosit do vody těžké kovové předměty nebo mít na plavkách umístěn opasek

 • jíst v okolí bazénů (ke konzumaci je výhradně určen koutek se židličkami a stoly v rohu relaxačního bazénu)

 • vstupovat do bazénů bez předchozího umytí bez plavek

 • uživatel bezbariérové šatny nebo držitel průkazu ZTP a ZTP/P nesmí s ohledem na svou bezpečnost vstupovat na schody v realaxačním bazénu, které směřují k parní kabině (strmé schody, kluzkost schodů). Vychází se z přepokladu, že pokud jsou pro něj překážkou schody vedoucí do klasických šaten, není v jeho silách a možnostech využívat ani schody v relaxačním bazénu (ochrana zdraví jedince, který využívá slevu na vstupném).

 • Z PROSTORU AREÁLU MŮŽE BÝT VYKÁZÁN BEZ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO NÁVŠTĚVNÍK, KTERÝ I PŘES NAPOMENUTÍ PŘESTOUPÍ USTANOVENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU NEBO NEUPOSLECHNE POKYNŮ PRACOVNÍKA AREÁLU.

 • při znečištění vody v bazénu močí, výkaly či zvratky a při usvědčení znečišťovatele veškeré náklady na vypuštění bazénu, dezinfikaci a následné napuštění bazénu jde na účet poškozovatele

 • pracovníci areálu mohou při porušení pravidel Návštěvního řádu požádat o zakročení Policii ČR.

   

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Vstupné do bazénu se řídí Ceníkem, který je zveřejněn ve vestibulu bazénu, k disipozici na recepci bazénu a zveřejněn na internetových stránkách bazénu bazen.jh.cz. Ten zahrnuje i podmínky pro uživatele permanentek a výši doplatků. Na vyzvání poskytne detailní informace o podmínkách pro držitele permanentek obsluha recepce – pokladny.

 • Na zvýhodněné vstupné v rámci vstupného má vedle uvedených kategorií (osoba od 110 do 150 cm, senior nad 70 let) nárok také držitel průkazu ZTP a průvodce ZTP/P.

 • Návštěvník uplatňující slevu je povinen sám předložit průkaz opravňující ho ke slevě.

  Senioři: občanský průkaz

  Držitelé ZTP: průkaz

  Průvodce ZTP/P: průkaz zdravotně postižené osoby, kterou doprovází

 • Vstup zdarma:

  děti do 110 cm

 • Sleva na skupinové vstupné - dětská skupina mající více než 12 osob do 18 let věku: sleva 10 Kč ze vstupného. Pro uplatnění slevy a zajištění vstupu je povinností skupiny oznámit návštěvu minimálně 48 hodin předem. Na skupiny se nevztahují slevy akcí (např. vstup pro děti zdarma u pořádaných akcí). Bazén si vyhrazuje právo početné skupiny odmítnout v případě, že se předem neohlásily neumožňuje to aktuální kapacita bazénu.

 • V případě obsazení všech 6 ze 6 drah plaveckého bazénu je na vstupné poskytována sleva. Informace o slevě obdrží návštěvník v Ceníku „Sleva na vstupné“ na recepci. Čas, po který sleva platí, je zveřejn v informační tabulce na recepci a na intenterových stránkách bazénu bazen.jh.cz.

   

 

Facebook ikona

Sledujte novinky a události
na Facebooku

Prohlédnout facebook

Aktuality

Sezóna venkovních bazénů zahájena
18.06.2024
V úterý 18. června oficiálně zahájil sezónu venkovní aquapark. V červnu bude otevřen ve dnech s letními teplotami, a to denně od 10 do 19 hodin. Aktuální informace o provozu denně: bazen.jh.cz - letní areál.
Uzavření krytého bazénu 1.-30. června a informace pro držitele permanentek
19.04.2024
Plavecký bazén J. Hradec bude od soboty 1. června uzavřen pro veřejnost. Pro uživatele permanentních čipů, kterým by v červnu končila platnost kreditů, je důležitá informace, že si ji bezproblémově prodlouží kdykoliv od 1. července. Uzavírka se jich negativně nedotkne a o své kredity se nemusí bát.
Velikonoční prázdniny začínají v bazénu
22.03.2024
Ve čtvrtek 28. března od 10 do 12 hodin čeká na rodiny s dětmi zábavný program v bazénu. První den velikonočních prázdnin tak pro děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby začne vstupem zdarma. Odměna za soutěže bude připravena pro každého.
Všechny aktuality